Cts-East Kft. webáruház – Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési- és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (kenyerszeletelogep.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://kenyerszeletelogep.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: CTS-EAST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét Vasút utca 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: cts-east@ctseast.hu

Cégjegyzékszáma: 03 09 103559

Adószáma: 11371494-2-03

Telefonszáma: 76/320-298

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Profitárhely Kft.

 

Meghatározások

 

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1.            Felhasználó – minden személy, aki a webáruházat, vagy a webáruházban elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

2.2.            Ügyfél – minden természetes személy, aki betöltötte a 14. életévét (ha a személy nem töltötte be a 18. életévét, akkor a szerződés kötéséhez szükséges a törvényes képviselője), aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni a Szolgáltatóval, és nem végez gazdasági tevékenységet.

2.3.            Fél – Ügyfél vagy Cts-East Kft.

2.4.            Felek – Ügyfél, valamint Cts-East Kft. együttesen.

2.5.            Internetes áruház – a weboldal egy része, amely lehetővé teszi a Cts-East Kft. és az Ügyfél közötti szerződés megkötését az Internetes Áruházban meghirdetett Termékekre vonatkozóan, amely többek között a Terméklapot is tartalmazza.

2.6.            Terméklap – egy aloldal az Internetes Áruházban, amelyen a Termékek bemutatásra kerülnek, valamint itt található az a gomb, amelyre kattintva az Áru a bevásárlókosárba kerül.

2.7.            Bevásárlókosár – az Internetes Áruház egyik funkciója, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a kedvezmény kódszámának beírását, valamint a megrendeléssel kapcsolatos beállítások és adatok módosítását, mint amilyen a Termék darabszáma, szállítási cím, számlázási adatok, szállítás módja, fizetési mód.

2.8.            Hírlevél – elektronikus üzenet, amelyet a Cts-East Kft. küld azon Felhasználóknak, akik hozzájárultak ilyen hírlevél fogadásához.

2.9.            Ügyfélprofil – Szolgáltató weboldalán történő regisztráció során a Felhasználó által közölt adatok adatbázisa, amely felhasználónévvel és jelszóval van ellátva. A profil lehetővé teszi a Felhasználónak a megrendelések szállítási címeinek mentését, tárolását. Profil létrehozása a weboldalon a Felhasználó által történő regisztrációs adatlap kitöltése és elfogadása során történik. Az oldalon található kérdőív kitöltése után a Felhasználó a mentés gombra való kattintással megerősíti és a visszaigazoló e-mailben található link segítségével aktiválja a profilját, amelyről a Cts-East Kft. visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak.

2.10.       Áru – az Internetes Webáruházban vagy a Csomagküldő Szolgálatnál elérhető termékek.

2.11.       Vásárlási feltételek – a vásárlás általános feltételei elérhetőek az alábbi oldalon: https://kenyerszeletelogep.hu/vasarlasi-feltetelek

2.12.       Teljesítés – az Ügyfél által kifizetett termékek kézbesítése (a megrendelt termékeket átvételkor fizetheti ki).

 

Alapvető rendelkezések:

3.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2.            A jelen Szabályzat 2023-01-01.  napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3.             A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

3.4.            A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A weboldal használatához szükséges technikai feltételek

4.1.       A weboldal használatához szükséges olyan eszköz, amely biztosítja az internet kapcsolatot (pl. számítógép, telefon), valamint megfelelő böngésző, a weboldal néhány funkciójának használatához a biztonságos adatátvitel érdekében szükség van SSL protokollra, illetve Java Scriptre, a cookie-k engedélyezésére, esetleg Flash-re.

4.2.       A webáruház speciális funkcióinak használatához szükséges felhasználói profil létrehozása, valamint a jelen Szabályzat elfogadása.

4.3.       A Cts-East Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatások technikai teljesítésének megváltoztatására, a fennálló jogosultságait és kötelezettségeit szem előtt tartva, s mindezt a technikai lehetőségeinek megfelelően, kijelenti, hogy ezek a változások nem fogják negatívan befolyásolni a szolgáltatás minőségét, valamint nem érintik a Felek jogait és kötelezettségeit.

 

Az elektronikus szerződés

5.1.       A szerződés az elektronikus szolgáltatásról a Cts-East Kft. (Szolgáltató) és a Felhasználó között köttetik, miután a Felhasználó kitöltötte a regisztrációs adatlapot a Webáruházban, létrehozta a Felhasználói profilját és aktiválta azt a Cts-East Kft. által küldött visszaigazoló e-mailben az aktiváló gombra való kattintással.

5.2.       A szerződés határozatlan időre köttetik.

5.3.       A Felhasználó bármikor felmondhatja az elektronikus szolgáltatásról szóló szerződést indoklás nélkül.

5.4.       A Felhasználó felmondhatja a szerződést a profilja törlésével, vagy a Cts-East Kft. felé jelzett törlési kérelemmel. A törlés kérelmének jelzése esetén a Cts-East Kft. a kérést a beérkezéstől számított 14 napon belül teljesíti.

5.5.       A Cts-East Kft. megalapozott okok esetén felmondhatja a szerződést, erről a Felhasználót 14 nappal a felmondás előtt az ügyfél által megadott e-mail címre kiküldött levélben értesíti.

5.6.       A Cts-East Kft.-nek joga van azonnal elállni a szerződéstől, amennyiben a jelen szabályzat valamely pontját az Ügyfél megszegi, és Cts-East Kft. felszólítása után 2 munkanappal sem szünteti meg az ilyen magatartását.

 

A weboldalon elérhető szolgáltatások

A Cts-East Kft. a Webáruházon keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtja:

6.1.       információadás a Termékekről és a Cts-East Kft. szolgáltatásairól az Ügyfeleknek,

6.2.       lehetőség biztosítása az Ügyfeleknek a termékek és Cts-East Kft. szolgáltatásainak megismerésére,

6.3.       az Ügyfél profiljának fenntartása,

6.4.       hírlevél küldése,

6.5.       rendelések leadásának lehetővé tétele,

6.6.       a Webáruházban elérhető termékek megvásárlása.

Részletes információk a szerződéstől való elállás jogáról, a reklamációról, a megrendelt áruk szállításának módjáról és idejéről, fizetési lehetőségekről, a Vásárlási feltételek szabályzatban találhatók.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

7.1.            A megvásárolható termékek körét a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://kenyerszeletelogep.hu/vasarlasi-feltetelek

 

Rendelés menete, szállítási és fizetési feltételek 

8.1.            A rendelés menetét a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://kenyerszeletelogep.hu/vasarlasi-feltetelek

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

9.1.            A megrendelések feldolgozásának leírását a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://kenyerszeletelogep.hu/vasarlasi-feltetelek

 

Elállás joga

10.1.        Az elállási jog részletes szabályait és gyakorlásának feltételeit a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: https://kenyerszeletelogep.hu/vasarlasi-feltetelek

 

Szavatosság

11.1.        Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult.  Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

11.2.        A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

11.3.        A szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott távszámlát. Igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 1 héten belül jelzett kifogás esetén tekinthető szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt szállítólevél is tartalmazhat szavatossági feltételeket.

11.4.        Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

Vegyes Rendelkezések

12.1.        Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2.        Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3.        Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4.        Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Panaszkezelés rendje

13.1.        Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

13.2.        Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3.        Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Felelősség kizárás

14.1.        Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

14.2.        Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

14.3.        Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

14.4.        Előfordulhat, hogy a weboldalon a Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

14.5.        A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

14.6.        Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

14.7.        Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

 

Szerzői jogok

15.1.        A weboldalt megtekintő és használó felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

15.2.        A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

15.3.        Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

15.4.        A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

15.5.        A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

15.6.        Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

15.7.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

A Cts-East Kft. adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://kenyerszeletelogep.hu/adatvedelmi-iranyelvek/